Nhiệm vụ của trình dược viên

 1. Giới thiệu và bán sản phẩm vào nhà thuốc
 2. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên địa bàn được giao
 3. Thực hiện các chương trình marketing theo quy định của công ty đến khách hàng
 4. Duy trì các mối quan hệ đã có với khách hàng, phát triển các mối quan hệ mới, phát triển khách hàng mới
 5. Nộp báo cáo, cập nhật tình hình kinh doanh, phản hồi của thị trường hàng ngày và có phân tích, đề nghị phương hướng, kế hoạch để phát triển thị trường
 6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Cơ chế lương

 1. Đủ doanh số khoán: 35 triệu/tháng
 2. Đủ nhà thuốc khoán: 35 nhà thuốc
 3. Đủ và đúng lộ trình công ty đề ra
 4. Đủ số lượng mặt hàng khoán
 5. Nộp báo cáo đầy đủ về công ty

Hoàn thành các tiêu chí trên thì được hưởng lương % doanh số bán

Thời gian thử việc 02 tháng: trong thời gian thử việc nếu không đạt mức khoán thì trình dược viên vẫn hưởng % doanh số bán.

Chế tài khi không hoàn thành mức khoán dành cho trình dược viên

 1. Doanh số dưới 35 triệu hưởng % doanh số bán
 2. Doanh số dưới 30 triệu hưởng % doanh số bán
 3. Doanh số dưới 25 triệu hưởng % doanh số bán
 4. Doanh số dưới 20 triệu hưởng % doanh số bán.

Thưởng Quý dành cho trình dược viên

 1. Doanh số bình quân trên 35 triệu đồng/tháng thưởng 1% tổng doanh số quý
 2. Doanh số bình quân trên 50 triệu đồng/tháng thưởng 1.5% tổng doanh số quý
 3. Doanh số bình quân trên 75 triệu đồng/tháng thưởng 2% tổng doanh số quý

Thưởng năm dành cho trình dược viên

 1. Doanh số bình quân trên 35 triệu đồng/tháng thưởng 1% tổng doanh số năm
 2. Doanh số bình quân trên 50 triệu đồng/tháng thưởng 1.5% tổng doanh số năm
 3. Doanh số bình quân trên 75 triệu đồng/tháng thưởng 2% tổng doanh số năm

Lưu ý: trình dược viên thu hết công nợ trước ngày 04 của tháng kế tiếp và không vi pham các tiêu chí công ty đề ra. Nếu vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công ty sẽ bị xử lý kỷ luật.